آموزش نصب وب میل Round Cube روی سرور

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۱]

مرحله ۱: ایجاد پایگاه داده و نام کاربری جدید

mysql -u root -p
create database roundcubedb;
create user usercube;
set password for 'usercube' = password('usercube');
grant all privileges on roundcubedb.* to ‘usercube’ identified by ‘usercube';
exit

مرحله ۲: نصب Round Cube

In this case Roundcube Webmail will be installed in the directory /var/www/webmail. Download and extract archieve Roundcube Webmail to directory /var/www/webmail

wget http://liquidtelecom.dl.sourceforge.net/project/roundcubemail/roundcubemail/1.1.0/roundcubemail-1.1.0-complete.tar.gz
tar -xzvf roundcubemail-1.1.0-complete.tar.gz -C /var/www
mv /var/www/roundcubemail-1.1.0/ /var/www/webmail

change ownership directory /var/www/webmail/temp and /var/www/webmail/logs to user and group www-data ( www-data is user and group web server)

sudo chown -R www-data.www-data /var/www/webmail/temp
sudo chown -R www-data.www-data /var/www/webmail/logs

mysql -u root -p roundcubedb < /var/www/webmail/SQL/mysql.initial.sql 
http://localhost/webmail/installer

 

Roundcube Webmail Installer An Easy Step by Step to Installing and Running Roundcube Webmail on Ubuntu/Linux Mint

Roundcube Webmail Installer step 1 An Easy Step by Step to Installing and Running Roundcube Webmail on Ubuntu/Linux Mint

Roundcube Webmail Installer step 2 An Easy Step by Step to Installing and Running Roundcube Webmail on Ubuntu/Linux Mint

Roundcube Webmail Installer step 3 1024x633 An Easy Step by Step to Installing and Running Roundcube Webmail on Ubuntu/Linux Mint

Download file main.inc.php & db.inc.php and copy to directory /var/www/webmail/config

sudo cp main.inc.php db.inc.php /var/www/webmail/config

Installation Roundcube Webmail complete, remove the directory /var/www/webmail/installer:

sudo rm -rf  /var/www/webmail/installer

Roundcube Webmail ready to use, Access Roundcube Webmail via browser (http://localhost/webmail/) then sign in using your email (Gmail, Yahoo, etc.)

Roundcube Webmail Welcome to Roundcube Webmail login An Easy Step by Step to Installing and Running Roundcube Webmail on Ubuntu/Linux Mint

Roundcube Webmail Inbox  An Easy Step by Step to Installing and Running Roundcube Webmail on Ubuntu/Linux Mint

Done. RoundCube Webmail with browser-based now available on ubuntu/linux mint…:)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *