کاهش قیمت ثبت دامنه دات کام

قیمت ثبت دامنه دات کام کاهش یافت. با توجه به کاهش قیمت دلار قیمت ثبت دامنه دات کام از ۳۵۰ هزارتومان به ۲۹۴ هزارتومان کاهش یافت. قابل ذکر است همیشه سعی می گردد قیمت ثبت دامنه دات کام در دولت هاست بین شرکت های رقیب پایین باشد.